Isti na drugačiji način

Međusobne ljudske razlike na osnovu rase, pola, godina, nacionalnosti i veroispovesti, socijalnog i materijalnog statusa..

Naš početak

Međusobne ljudske razlike na osnovu rase, pola, godina, nacionalnosti i veroispovesti, socijalnog i materijalnog statusa, seksualne orijentacije, smetnje u razvoju, mesta stanovanja i dr. stavljaju mlade na društvene margine i dehomogenizuju ih. Posledica toga jeste isključenost mladih iz osetljivih grupa iz društvenog života.

UNICEF istraživanje pokazuje da je oko 65% učenika i učenica bar jednom doživelo nasilje, a 22% prijavljuje učestalo vršnjačko nasilje. Koalicija protiv diskriminacije ukazuje da se uobičajeni problemi sa kojima žive Romi i druge nacionalne manjine, manjinske verske zajednice, LGBT grupe, osobe sa invaliditetom, siromašni, azilanti, ne samo da se ne rešavaju, već se svakodnevno uvećavaju. Ovo ostavlja poseban trag na odrastanje mladih koji ne mogu da iskorače iz začaranog kruga diskriminacije.

Isti na drugačiji način – mladi protiv diskriminacije je projekat koji sprovodi Evropski omladinski centar u saradnji sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu grada Beograda koji za ključni cilj ima da podigne svest mladih i ukaže na štetne posledice stavova i akcija koje šire netrpeljivost i podstiču marginalizaciju mladih  iz osetljivih grupa. Namera nam je da probudimo osećaj odgovornosti i podstaknemo angažman mladih u zaštiti svojih vršnjaka koji trpe bilo kakav oblik nasilja (verbalnog ili fizičkog) ili isključivanja, čime se jedino mogu stvoriti preduslovi za unapređenje položaja mladih iz osetljivih grupa i poboljšanje kvaliteta njihovog života.

Projektom nameravamo da damo glas mladima iz osetljivih grupa koji su izloženi netpeljivosti samo zbog toga što su drugačiji (etnicitet, rasa, seksualna orijentacija, invaliditet, potkultura, siromaštvo, izbeglištvo itd.)  kroz kreiranje mini video klipova i osvestimo mlade o potrebi njihovog odgovornog angažovanja za toleranciju i prihvatanje svojih vršnjaka sprovođenjem  viralne kampanje i organizovanjem radionica u srednjim školama u Beogradu.

Trajanje projekta: 01.08.2017. – 31.12.2017.

Projekat sprovodi Evropski omladinski centar a finansira grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda- Sekretarijat za socijalnu zaštitu.