Zeleni aktivista: Životna sredina

Nakon realizacije pilot projekta „Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“, Evropski omladinski centar nastavlja sa radom u oblasti ekologije kroz projekat „Zeleni aktivista: mladi za životnu sredinu“

O projektu

Nakon realizacije pilot projekta „Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“, Evropski omladinski centar nastavlja sa radom u oblasti ekologije kroz projekat „Zeleni aktivista : mladi za životnu sredinu“.

Svest o značaju životne sredine jedan je od ključnih pokazatelja zrelosti društva. Zato je osnovni cilj ovog projekta jačanje kapaciteta lokalnih kancelarija za mlade, organizacija za mlade i podizanje svesti nosioca društva, mladih ljudi, o konkretnim problemima u Srbiji, o mogućnostima njihovog učešća i doprinosa u očuvanju životne sredine na lokalnom nivou a samim tim i na nacionalnom nivou.

Projekat će doprineti prepoznavanju ekoloških pitanja, tako što će zagovarati jasno definisanje ekološkog aspekta u svim lokalnim akcionim planovima za mlade i drugim aktivnostima za mlade.

U okviru projekta biće realizovano 15 okruglih stolova širom Srbije, na kojima će se povezati omladinske organizacije i kancelarije za mlade sa predstavnicima lokalne samouprave zadužene za životnu sredinu i predstavnicima organizacija koje u fokusu delovanja imaju zaštitu životne sredine. Okrugli sto je idealna prilika da se predstave problemi i mogućnosti za aktivnije uključivanje mladih u realizaciju aktivnosti u oblasti ekologije, kao i za umrežavanje kancelarija za mlade i omladinskih ekoloških organizacija.

Učešće mladih

Učešće mladih u donošenju odluka o pitanjima životne sredine na ovaj način postaje uređeno i obavezno a time se postiže građanska participacija u planiranju i realizaciji projekta. Neizostavan rezultat je da se na ovaj način u velikoj meri doprinosi podizanju svesti široke populacije mladih u Srbiji, o potrebi masovnijeg aktivizma i volonterizma radi očuvanja životne sredine za buduće generacije.

Projekat doprinosi popularizaciji pozitivnih modela građanskog aktivizma u oblasti životne sredine kroz nagrađivanje mladih koji svojim primerom pokazuju mogućnost ekološkog delovanja kroz priznanja „Zeleni aktivista“, „Zelena inicijativa“ i „Zeleni pečat“, namenjenih kancelariji za mlade koja je svojim delovanjem najviše doprinela zelenijoj i zdravijoj budućnosti.